Our Site has moved! The new web address is https://pmpjournal.org
 

ПРОБЛЕМИ НА ПОСТМОДЕРНОСТТА

Електронно списание

ISSN:1314-3700
Creative Commons License
Имейл на списанието
PMPjournal@swu.bg

Гражданското участие: една критическа перспектива

Куин Гуо

Резюме

На 16 национален конгрес на китайската комунистическа партия, социалистическата демокрация и хармония бяха определени като част от националната  модернизациионна цел, която да бъде постигната през първите две десетилетия на 21 столетие. Китай започна серия от нови регулации и инициативи, преследващи засилена  правителствена прозрачност и насърчаване на гражданското участие. В статията се дискутира гражданското участие в съвременното китайско общество. Очертавайки развитието на интернет и неговите приложения, в статията се дискутират възможностите и предизвикателствата за използването на интернет като платформа за промоциране на политическа демокрация. Стратегиите за  справяне с предизвикателствата, които са артикулирани, са базирани на  критиките на идеала  на Хабермас за публичната сфера и на теорията за участващата комуникация на Паоло Фрейър /Paulo Freire/.  Твърдението, което тази статия лансира е, че участието не е подарък даван от правителството на неговото гражданство.  То е социетално действие, изпълнявано от гражданството. Възприемането на участието като едно социетално действие предполага два критични аспекта на конструктивното участие, наричани отговорност и способност за участие.

Ключови думи: политическа демокрация, гражданско участие, политическа сфера

Пълен текст (БГ)