Our Site has moved! The new web address is https://pmpjournal.org
 

ПРОБЛЕМИ НА ПОСТМОДЕРНОСТТА

Електронно списание

ISSN:1314-3700
Creative Commons License
Имейл на списанието
PMPjournal@swu.bg

Многоезичието, културното многообразие и глобализацията

Дрис Ридоyани

Резюме

Езикът или по-скоро националният език - майчин език - играе решаваща роля в създаването и запазването на националната и групова идентичност, тъй като представлява зона за съхранение, където социалните и културни ценности и средата на историческата памет обикновено се появят.

Изненадващо, в отговор на важни задължителни изисквания на третото хилядолетие - комуникационните технологии са, освен всичко друго, и предпоставка за образование, включително за  изучаването на други езици.

Изучаването на втори език не е самоцел, в смисъл, че остава ограничен в рамките на отваряне към  други езици, а отива отвъд тази граница, за да  се поемат и  интегрират култури, които са свързани с тези езици. В допълнение към процеса на изучаването на втори език, напредналите комуникационни технологии подобряват разпространението и имплантиране на западната култура.

В съответствие с постмодерните теоретици, производството на информация е свързано с властова полза. Далеч от резултата на неутралната реалност, какъвто е случаят на модерното Просвещение, знанията имат динамична и задължителна цел, която обикновено се реализира от хора с повече власт спрямо други.

В духа на овластяване, тези във властта  формират учебния дневен ред и  специфицират проучванията на настоящата и бъдещата хегемония над нискостоящите.

Тази статия е опит да се очертае взаимообвързаността  на многоезичието, мултикултурализма и глобализацията, както и  на начина, по който те си влияят един на друг.

Пълен текст (БГ)