Our Site has moved! The new web address is https://pmpjournal.org
 

ПРОБЛЕМИ НА ПОСТМОДЕРНОСТТА

Електронно списание

ISSN:1314-3700
Creative Commons License
Имейл на списанието
PMPjournal@swu.bg

Специфични образователни измерения-интересна гледна точка и преосмисляне на съвременната образователна ситуация-рецензия върху новата книга на Валентина Миленкова "Социални измерения на образованието"

Добринка Пейчева

Резюме

Пълен текст (БГ)