Our Site has moved! The new web address is https://pmpjournal.org
 

ПРОБЛЕМИ НА ПОСТМОДЕРНОСТТА

Електронно списание

ISSN:1314-3700
Creative Commons License
Имейл на списанието
PMPjournal@swu.bg

Демокрация и популизъм в процеса на модернизация

Мария Марсцевска-Ритко

Резюме

Концепцията за модернизацията и за социалната мобилност съдържат в себе си принципните категории за разбирането на природата на популизма. Има няколко теории и подходи за модернизацията, които дискутират различните импулси за развитие и факторите, детерминиращи скоростта, процеса и неговата крайна форма. Функционалният и еволюционният подход са сред най-важните. Социалното участие е важен елемент на демокрацията, но се възприема по различен начин от поддръжниците на директната и индиректна демокрация. Делегираната демокрация може да бъде трансформирана в полиархичната система на Роберт Дал. Процесът на социална мобилизация е част от голямата трансформация, тъй като разкрива механизма за бързо включване на големи социални групи в новата система от ценности. Този механизъм приема съвместното съществуване на модерния и традиционен сектор. При популизма, експанзията на права се осъществява като резултат от компромис в рамките на класовите алианси или чрез кооптирането на маргиналните групи към системата. Социалната мобилизация е един комплициран процес, съчетаващ дезинтеграцията на съществуващата структура на системата и крайната реинтеграция на обществото.

Kлючови думи: демокрация; делегирана демокрация; популизъм; модернизация; социална мобилизация; социално участие.

Пълен текст (БГ)