Our Site has moved! The new web address is https://pmpjournal.org
 

ПРОБЛЕМИ НА ПОСТМОДЕРНОСТТА

Електронно списание

ISSN:1314-3700
Creative Commons License
Имейл на списанието
PMPjournal@swu.bg

Съвременните политики и практики по отношение на жертвите на престъпления в България: Все още ли изоставаме от времето?

Добринка Чанкова, Станислава Андонова

Резюме

Тази статия изследва развитието на политиките и практиките по отношение на жертвите на престъпления в България през последните години.Идентифицирани и анализирани са най-новите постижения. Направен е преглед на относимото действащо законодателство.Обсъдени са силните и слабите страни в неговото приложение. На базата на изводи от проведено социологическо проучване и статистически данни са формулирани предложения de lege ferenda за усъвършенстването му. Насърчава се въвеждането на възстановителното правосъдие като съществен елемент на модерната наказателна политика, ориентирана към жертвите на престъпления.

Ключови думи: жертви на престъпления; виктимология; компенсация; възстановително правосъдие; защита правата на пострадалите

Пълен текст (БГ)