ПРОБЛЕМИ НА ПОСТМОДЕРНОСТТА

Електронно списание

ISSN:1314-3700
Creative Commons License
Имейл на списанието
PMPjournal@swu.bg

Насилието: разпространение, влияние, интервенции

Фитнет Хасекиу

Резюме

Насилието се дефинира като повтарящи се негативни действия (физически, вербални, и/или психологически) насочени към определен обект в течение на времето, където има властова диференциация (реална или възприемана) между обекта и насилника/насилниците (Olweus, 1993; Olweus, Limber, & Mihalic, 1999).

Широкоразпространената и хронична природа на насилието показва, че неговото въздействие върху децата в краткосрочен или дългосрочен план може да бъде значимо и решаващо. Психолозите, имайки предвид техните умения и експертност по отношение на човешкото поведение, са квалифицирани да работят с училищните системи за въвеждането на програми за превенция; както да работят и с отделни индивиди, за да адресират разнообразното влияние на насилието върху неговия обект и насилниците.

В статията се описва разпространението на насилието, включително "джендер" различията, както и характеристиките на обектите и на насилниците; Направено  е очертаване на краткосрочното и дългосрочно въздействие на насилието. В края на статията  се дискутират въпросите по оценяването и ефективните интервенции - на ниво системи и индивиди.

Статията представлява едно въведение по темата със специфичен фокус върху въпроси, които са от интерес за психолози, социолози и социални работници. Много теми, които биха могли да бъдат дискутирани по-детайлно  само се очертават накратко с позовавания (в библиографията), Те биха позволили на читателя да се задълбочи впоследствие  в темата.

Ключови думи: насилие, полови различия, краткотрайно и дълготрайно влияние, интервенция

Пълен текст