ПРОБЛЕМИ НА ПОСТМОДЕРНОСТТА

Електронно списание

ISSN:1314-3700
Creative Commons License
Имейл на списанието
PMPjournal@swu.bg

Пряка демокрация на местно ниво в Полша

Мария Марчевска-Ритко

Резюме

Пряката демокрация не беше позната в Полша преди Втората световна война, а и в Полша  нямаше подходящи условия за прилагането й. Формите на пряка демокрация на местно ниво са събранията в селата,  общите събрания на хората в жилищните квaртaли, консултации с домакинствата и местен референдум.  В жилищните квартали, но не в градската част, пряката демокрация е допустима под формата общо събрание на собствениците. Промените в настоящия задължителен модел на местното управление доведе до изменения в решенията, отнасящи се до референдума. Пример за такива модификации могат да бъдат преките избори на председателя на Общинския съвет, кмета или градския президент.

 

Ключови думи: пряка демокрация на местно ниво, Полша, гражданско участие, референдум

Пълен текст