Our Site has moved! The new web address is https://pmpjournal.org
 

ПРОБЛЕМИ НА ПОСТМОДЕРНОСТТА

Електронно списание

ISSN:1314-3700
Creative Commons License
Имейл на списанието
PMPjournal@swu.bg

Съвременност-предизвикателства за обучение

Румяна Стефанова

Резюме

Съвременните млади хора се нуждаят от съвременни средства за обучение, за да участват активно и пълноценно в образователния процес. Интернет и модерните технологии имат безгранични възможности и позволяват многообхватно разнообразяване на средствата за обучение. Един пример за това е включване на игрови модели в обучението. Изключително актуално е въвеждане на таблети в училищата, заместващи книжните учебници.

Ключови думи: образование, обучение, интернет технологии, таблети, геокешинг- geocaching.

Пълен текст (БГ)