Our Site has moved! The new web address is https://pmpjournal.org
 

ПРОБЛЕМИ НА ПОСТМОДЕРНОСТТА

Електронно списание

ISSN:1314-3700
Creative Commons License
Имейл на списанието
PMPjournal@swu.bg

Образователните средства и инструменти през 21 век- нови информационни технологии и предизвикателства

Руси Маринов

Резюме

Интернет технологиите променят не само живота на хората, навиците и поведението на потребителите на информация,  но и изискват по различни от досегашните подходи  и методи за образование, обучение и тренинг. В статията се анализизрат водещи платформи за електронно и онлайн обучение, като се акцентира на някои от основните принципи на този тип обучение, проследяват се важни характеристики на популярни средства за интернет, базирано образование.

Ключови думи: онлайн обучение, интернет технологии, приложни програми, комуникация, образователни методики, трансмедия.

Пълен текст (БГ)