ПРОБЛЕМИ НА ПОСТМОДЕРНОСТТА

Електронно списание

ISSN:1314-3700
Creative Commons License
Имейл на списанието
PMPjournal@swu.bg

Изучаване на процесите на глобализация посредством институционална перспектива

Полина Петкова

Резюме

Пълен текст