Our Site has moved! The new web address is https://pmpjournal.org
 

ПРОБЛЕМИ НА ПОСТМОДЕРНОСТТА

Електронно списание

ISSN:1314-3700
Creative Commons License
Имейл на списанието
PMPjournal@swu.bg

Въображението като отправна точка в творчеството

Милена Анева

Резюме

Къщичката на баба Яга съществува, разбира се само в приказките, но елементите, от които е построен този приказен образ, са взети от реалния опит на човека и само комбинирането им носи белезите на приказното, т. е. въображението е станало първопричина за творчество - неотговарящо на действителността построение.

По такъв начин въображението винаги се изгражда от материали, дадени от действителността. Вярно е, че въображението може да създава все нови и нови степени на комбинация, комбинирайки отначало първичните елементи от действителността, вторично комбинирайки след това вече фантазните образи. Но последните елементи, от които се изгражда и най-отдалечената от действителността фантастична представа, тези последни елементи винаги ще бъдат впечатления от действителността.

Тук намираме първия и най-важен закон, на който се подчинява дейността на въображението. Този закон може да се формулира така: творческата дейност на въображението се намира в непосредствена зависимост от богатството и разнообразието на миналия опит на човека, защото тъкмо този опит е материалът, от който се създават сградите на фантазията. Колкото е по-богат опитът на човека, с толкова повече материал разполага неговото въображение. Ето защо въображението у детето е по-бедно, отколкото у възрастния човек и това се обяснява с по-голямата бедност на неговия опит.

Педагогическият извод, който може да се направи от казаното, се заключва в необходимостта да се разширява опитът на детето, ако ние искаме да създадем достатъчно твърди основи за неговата творческа дейност.

Ключови думи: въображение, творчество, фантазия, изкуство, театър, актьорско майсторство

 Пълен текст (БГ)