ПРОБЛЕМИ НА ПОСТМОДЕРНОСТТА

Електронно списание

ISSN:1314-3700
Creative Commons License
Имейл на списанието
PMPjournal@swu.bg

Релевантност на постмодернизма в разбирането за малтретирането на възрастни хора: Отражение върху образованието и практиката на социалната работа

Исак Кабеленга

Резюме

Тази статия е насочена към извеждане на релевантността на постмодернизма в разбирането на феномена малтретиране на по-възрастни хора. Базирана на преглед на съществуващата литература на постмодернизма и злоупотребата над по-възрастните, в статията се твърди, че постмодернизмът представлява един по-отворен хоризонт в разбирането на злоупотребите с по-възрастните хора.

Релевантността в разбирането на малтретирането на по-възрастните, възниква в признаване на нейната многопластовост, комплексност, динамизъм, контекстуална специфика и притежаването на базисни знания за всеки социален феномен. В статията се твърди, че подобна релевантност има значителни импликации за работещите на този преден фронт - социалните работници, които се сблъскват с конкретни ситуации на злоупотреби над по-възрастни хора. В изложението са включени и ограниченията на постмодернизма по отношение разбирането на малтретирането на по-възрастните хора.

Ключови думи: Постмодернизъм; по-възрастни хора, злоупотреба, социална работа

Пълен текст