Our Site has moved! The new web address is https://pmpjournal.org
 

ПРОБЛЕМИ НА ПОСТМОДЕРНОСТТА

Електронно списание

ISSN:1314-3700
Creative Commons License
Имейл на списанието
PMPjournal@swu.bg

Проблемът за ценностите в интернет социалните мрежи

Теодора Христова

Резюме

Новите дигитални технологии оказват голямо влияние не само върху всекидневния живот, но и върху социалните отношения, образованието, религията, семейството, правителството, търговията, икономиката, производството и разпространението на знания и върху нас самите като личности. Интернет и виртуалните общности предоставят нови възможности не само за комуникация, но и за самостоятелно представяне на индивидите като личности. Онлайн социалните мрежи са едно от полетата за самостоятелно представяне. Те са нов вид сцена с неограничени възможности, оказваща влияние не само върху личността, но и върху всеки аспект от нея, включително и ценностите. Именно те са израз на това, което смятаме за важно в живота си, дават ни цел и определят действията ни и взаимодействията ни с околните. Те са среда със свои норми и ценности, но заедно с тях те дават ново поле за действие на ценностите от офлайн средата или "реалния" свят. Социалните мрежи дават публичност на социалните ценности, правейки достояние на широката публика не само нашата личност, но и нашите ценности, като социални същества, живеещи в общество, чиито ценности сме възприели и пречупили през своята идентичност.

Ключови думи: ценности, личност, идентичност, интернет социални мрежи, виртуални общности.

Пълен текст (БГ)