ПРОБЛЕМИ НА ПОСТМОДЕРНОСТТА

Електронно списание

ISSN:1314-3700
Creative Commons License
Имейл на списанието
PMPjournal@swu.bg

Предишни стилове на живот и липса на грижи за хората в напреднала възраст: възприятия и схващания на обществените лидери в Замбия

Исак Кабеленда

Резюме

Статията има за цел да добави нови знания за съществуващата литература за това как предишния начин на живот може да доведе до липса на грижи в напреднала възраст на базата на експлициране  на възприятията и представите на лидерите на  селските и градските общности в Замбия. Статията, се основава на данни, получени чрез качествени методи, и касае  лидерите на общностите, в Замбия участващи в решаването на проблемите, свързани с накърняване на достойнството на възрастните хора. Търди се, че предишните стилове на живот играят роля в пренебрегването на някои възрастни хора в селските и градските райони на Замбия. Специфичните предишните стилове на живот, които водят до тяхното настоящо пренебрегване включват  подценяването на този въпрос от страна на  членовете на семейството им, както и отсъствие на направени инвестиции в частни социално защитни структури още когато те са били трудоспособни. На базата на  възприятията и представите на лидерите на общността в Замбия се предлагат  решения за това как да се предотврати пренебрегването на хората  в напреднала възраст. В статията се твърди също, че тъй като светът се движи към застаряване на населението и с оглед на факта, че пренебрегването на възрастните хора е глобален проблем, разкритията, направени в тази статия са от съществено значение за социалната геронтология, социалната работа и образованието в областта  на общественото здраве, за практиката и изследванията в тази сфера Това е така, защото социалните геронтолози, социални работници и работници в общественото здраве са сред челната редица специалисти, занимаващи се с проблемите на възрастните хора.  Предложени са и насоки за бъдещи изследвания.

Ключови думи: Предишен начин на живот; Старост; Пренебрегване; селския и градския Замбия

Пълен текст