Our Site has moved! The new web address is https://pmpjournal.org
 

ПРОБЛЕМИ НА ПОСТМОДЕРНОСТТА

Електронно списание

ISSN:1314-3700
Creative Commons License
Имейл на списанието
PMPjournal@swu.bg

Рекламни агенции. Собственост и управление в Нигерия. Степен на участие на жените професионалисти

Ротими Уйлямс Олатунджи, Омойе Мери Акхагба и Беатриче Адейнка Ланинхън

Резюме

Численият състав и силата на жените в много сектори на  икономиката в Нигерия  се увеличават. Но в Нигерия се знае малко за участието на жените в управлението на рекламна агенция. Целите на това  изследване са: да се определи съотношението на участието на жените в управлението на рекламна агенция; възприятието на жените професионалисти за тяхната степен на участие във вземането на решения и собствеността рекламни агенции; да се изследва   степента,  до която жените професионалисти са доволни от тяхната работна среда в рекламните агенции в Нигерия.  Беше приет проект за емпирично изследване, който включваше използването на въпросник с 18 затворени и отворени въпроса. С използване на комбинация от статистически данни от преброяване на населението и  специални и приспособени извадкови техники, беше формирана извадка от 110 рекламни специалисти-жени, които участваха в изследването. Извадката е формирана от 20 (или 26%) от съществуващите 78 официално регистрирани в Нигерия рекламни агенции

Проучването установи, че: 76% от анкетираните жени се съгласни, че има повече мъже служители в рекламни агенции в Нигерия в сравнение с жените; 76,4% са съгласни, че повече жени, служители в рекламни агенции принадлежат към младежката  категория; и 67% са недоволни от степента на  женско участие в собствеността  на рекламните агенция. Участниците се съгласни, че работната среда в рекламни агенции е подходяща за жени професионалисти. Последствията от тези констатации за развитието на индустрията и на национално ниво са представени в обсъждането на констатациите и препоръките.

Ключови думи: реклама; управление на Агенция; собственост на  агенция; жени професионалисти; пол

Пълен текст (БГ)