Our Site has moved! The new web address is https://pmpjournal.org
 

ПРОБЛЕМИ НА ПОСТМОДЕРНОСТТА

Електронно списание

ISSN:1314-3700
Creative Commons License
Имейл на списанието
PMPjournal@swu.bg

Как родителите влияят за девиантното поведение на подрастващите: анализ на техния семеен живот, общността им и техните връстници

Нуредин Чечи

Резюме

Целта на този преглед на литературата е да се анализира ефекта на семейството върху поведението на един юноша. Смята се, че родителите имат пряк и непряк контрол. Предишни изследвания са установили, че родителите пряко влияят  върху поведението на децата си чрез родителските техники , които използват. Родителски подкрепа е най-големият фактор на  влияние върху създаването на  предпочитано поведение  при подрастващите. Наред с прякото влияние от страна на родителите, те  имат непряк контрол върху общността, в  която живеят подрастващите и се социализират с връстниците. Юношите имат  силни връзки в тяхната общност. Чрез тези  връзки, юноши те наблюдават и други семейни  реципрочни действия. Когато не са осигурени подходящи условия, нараства детската престъпност. Подрастващите научат много от връстниците си. Семейството има непряк контрол над връстниците  и над  техния възможен натиск ; Тази информация обаче  е от жизненоважно значение, поради присъствието на непълнолетни в системата на наказателното правосъдие.

 

Ключови думи: девиантно поведение, юноши, семейство, поведението на децата, систематна наказателното правораздаване.

Пълен текст (БГ)