ПРОБЛЕМИ НА ПОСТМОДЕРНОСТТА

Електронно списание

ISSN:1314-3700
Creative Commons License
Имейл на списанието
PMPjournal@swu.bg

Меdiatized Reality - Particular Theses

Добринка Пейчева

Резюме

Медиализираната реалност е факт. Изследванията сочат, че медиализирането засегна всички сфери и дейности в социума - социалните контакти, домашното пространство, работната среда, институциите, културните поведенчески модели. Икономиката, науката, управлението все повече се обвързват с новите медии - говори се за е-икономика, е-управление, е-наука и пр. Участието в културата, междуличностните и групови комуникации, самата глобализация на света стават немислими без посредничеството на медиите. Всички тези и някои други медийно-детерминирани социални процеси и ефекти, без претенции за изчерпателност, експлицирани в един тезисен вид като илюстрация и демонстрация на медиализацията на обществото, са изведени като предпоставка за преосмисляне на медиализирането на обществото като трети исторически стадий след традиционното и модерно общество.

Ключови думи: медиализация; преструктуриране на комуникациите; фейсбук комуникация; "самонаправена" култура (DIY culture); комуникационно действие; интернет икономика.

Пълен текст (БГ)