Our Site has moved! The new web address is https://pmpjournal.org
 

ПРОБЛЕМИ НА ПОСТМОДЕРНОСТТА

Електронно списание

ISSN:1314-3700
Creative Commons License
Имейл на списанието
PMPjournal@swu.bg

Информация Vs. Съдържание

Руси Маринов

Резюме

Това изследване се опитва да дефинира по-прецизно отношението между информация и дигитално съдържание и е базирано на анализа на популярни интернет ресурси и онлайн енциклопедии. Проучването още има за цел да проследи какво мисли мрежата за двете понятия "информация" и съдържание", които в някои склучаи се допълват, а в други самоизключват. Първите публикации или по-скоро дискусии в  уеб-форуми, относно връзката между двете понятия се появява  през 2008г. От друга страна може да се каже, че съществуват прекалено много организиации, бизнеси и медии, които включват в  наименованието си думата"информация", без да влагат по-сериозен смисъл в нея. Двете концепции в определени случаи имат допирни точки, но за различнните специалисти и изследователи означават, понякога, взаимно изключващи се процеси.

Ключови думи: информация, дигитално съдържание, информационна наука, медийно съдържание, управление на съдържание.

Пълен текст (БГ)