ПРОБЛЕМИ НА ПОСТМОДЕРНОСТТА

Електронно списание

ISSN:1314-3700
Creative Commons License
Имейл на списанието
PMPjournal@swu.bg

Том 2, Брой 3 (2012)


Редакционни 

Редакционна
    Валентина Миленкова

Докторантски разработки 

Културно-когнитивните институции-доминантен аспект в процеса на социализация в мултилевъл маркетинг организациите
    Полина Петкова
Комуникиращите общества
    Евгени Василев
Постмодерност и девиации
    Люба Спасова
Семейните конфликти-подтик към разводи
    Валбона Муча

Научен живот 

Поглед върху кръгла маса „В огледалото на културната идентичност“ /рецензия/
    Диляна Керанова
„Близки, но непознати съседи: Балкански социологически перспективи”. Втори Балкански Социологически форум
    Валентина Миленкова

Рецензии на книги 

Образователна политика и равни възможности за образование.
    Светлана Христова
Представяне на нова книга-„Образователни въпросителни пред българското село”. Социологически гледни точки
    Георги Бойков