Our Site has moved! The new web address is https://pmpjournal.org
 

ПРОБЛЕМИ НА ПОСТМОДЕРНОСТТА

Електронно списание

ISSN:1314-3700
Creative Commons License
Имейл на списанието
PMPjournal@swu.bg

Митологичните ядра и сюжетните трансформации в преподаването и творчеството

Невелина Попова

Резюме

В контекста  на кризата в образованието, този текст разглежда митологичния сюжет като творческа територия, като източник на смисъл и вдъхновение. Актуализира се важността на сюжета - не толкова като разклоняваща се събитийна фабула, в която често се объркваме и я забравяме, а като архетипно смислово ядро, със своя драматургична конфликтност и своя символна натовареност, с доминиращи "вечни" образи, чрез които знаково разпознаваме и осмисляме същия този мит в други контексти .

Чрез възможностите на митологичните интерпретации съвременният човек открива "резервния смисъл" на вечния сюжет, превръща се част от големия диалог на времената и културите.

Разглеждат се проблемите на визуализацията на мита, представят се различните стратегии при екранизацията на митовете в киното.

Би било добре да се преразгледат  цялостно възможностите за запознаване и работа с митологичните сюжети - на всички нива на образователния процес.

Ключови думи: митологичен сюжет, интерпретация, архетип, "неомитология", кинодраматургия,  екранизация.

Пълен текст (БГ)