ПРОБЛЕМИ НА ПОСТМОДЕРНОСТТА

Електронно списание

ISSN:1314-3700
Creative Commons License
Имейл на списанието
PMPjournal@swu.bg

В търсене на световния гейткипър

Виолета Николова

Резюме

Редица забележителни учени и изследователи на комуникацията отреждат централно място в своите трудове на темата за повлияването и формирането на общественото мнение, а също така и за груповото повлияване и лидерите на обществено мнение.

Изследователите на масмедиите поставят акцента върху въздействието, влиянието и повлияването и дори за "медийната зависимост". Може би в най-голяма степен повлияването на хората от медиите се изследва от Максуел Макоумс и Доналд Шоу- авторите на теорията Agenda-Setting. В тази теория Макоумс и Шоу експлицират понятията gatekeeping и gatekeeper. Gatekeeper-ът, както е добре известно, е служител на медиата, които филтрира постъпващата на входа информация и в съответствие с медийната политика, пресява на изхода важната информация. Все повече се налага твърдението, че в света действат няколко информационни агенции, които определят дневния ред на останалите медии. Едно от съвременните предизвикателства е да се определи кой е най-големият gatekeeper в световен мащаб и какви са неговите мотиви за филтриране на информацията. За да се навлезе в проблематиката на гейткипърството е използван метода "включено наблюдение" и се дава отговор на въпросите дали има и ако да-кои са факторите, които влияят върху подреждането на резултатите от търсенето и предложенията на Google Search.

Ключови думи: Agenda- Setting, Gatekeeping, Google SearchПълен текст