ПРОБЛЕМИ НА ПОСТМОДЕРНОСТТА

Електронно списание

ISSN:1314-3700
Creative Commons License
Имейл на списанието
PMPjournal@swu.bg

Оценка на резултати от интернет изследвания

Вера Велева

Резюме

 

При проектирането на съвременните емпирични социологически изследвания съвместно се използват знанията от социологическата теория, методите на статистиката и възможностите на съвременните информационни технологии. Развитието на съвременните комуникации са привлекателни за организирането на различни социологически изследвания, включително и чрез непредставителни извадки. Техните предимства са големи поради минималните разходи на времеви, финансови и човешки ресурси в сравнение с традиционните изследвания. В тях могат да участват голям (практически неограничен) брой респонденти, без това да натоварва ресурсно изследването, а така също и изследователския екип.

В статията е представена идея за използване на разработените модели за калибриране на данни от извадки. Целта е подобряване качеството на информацията от извадки, за които не са приложени известните класически методи при тяхното формиране. Става дума за формиране на извадки, които се формират в резултат на доброволното участие на единици от определена генерална съвкупност ("метод на отзовалите се") при попълването на предложен в интернет инструментариум на изследване.

Приложението на калибрацията и резултатите от нея е илюстрирано с конкретен пример върху данни от проведено изследване по интернет, като е използван продукта g-CALIB, базиран в SPSS.

Крайната констатация е, че ако не може да се потвърди, че изследването след калибрацията има предствителен характер, то може да се каже, че след калибрацията обективността на данните в много по-голяма степен е гарантирана. Обработената с тази процедура информация носи всички добри качества на данни, получени от извадки, за излъчването на които е приложен квотен подбор, съчетаван с определена степен на случайност в подбора на единиците за извадката.

Ключови думи: представителни и непредставителни извадки; претегляне на данни от извадки; постстратификация; калибрация на данни.Пълен текст