Our Site has moved! The new web address is https://pmpjournal.org
 

ПРОБЛЕМИ НА ПОСТМОДЕРНОСТТА

Електронно списание

ISSN:1314-3700
Creative Commons License
Имейл на списанието
PMPjournal@swu.bg

Взаимоотношенията между генерациите в Албанското общество

Нуредин Чечи

Резюме

Предмет на тази статия са взаимоотношенията и конфликтите между генерациите. Статията  е фокусирана върху анализ на тези връзки и на причините за наличието на конфликт, както и на същностните им характеристики в албанското посткомунистическото общество.

Представя се на едно по-генералното разбиране на тези връзки и конфликтите между генерациите и се представя една фундаментална гледна точка за конфликта, страната и важността на тяхната роля в социалния живот. Специално внимание е обърнато и на специфичното отражение на различните позиции на междугенерациоционните взаимоотношения и на конфликтите, които са между тях.

Чрез разглеждането на тези проблеми се възнамерява да се откроят и предложат възможни начини и средства за подобряване на някои аспекти на тези връзки за по-добра комуникация между генерациите на фамилиите не само в училищата, но и в други социални среди. Това предполага подходящи умения като толерантност, хуманизъм и пр.

Ключови думи: взаимоотношения между генерациите, авторитет, юноши, фамилия, криза на идентичността, толерантност и разбиране, албанско семейство, културни ценности,  традиционно общество.

Пълен текст (БГ)