Our Site has moved! The new web address is https://pmpjournal.org
 

ПРОБЛЕМИ НА ПОСТМОДЕРНОСТТА

Електронно списание

ISSN:1314-3700
Creative Commons License
Имейл на списанието
PMPjournal@swu.bg

Предизвикателствата на медийната екосистема пред детската аудитория

Лилия Райчева

Резюме

Виртуалното пространство заема забележително и все по-разширяващо се място във всекидневните занимания на децата. Представеният текст се фокусира върху предизвикателствата на медийната екосистема (дифузията между традиционните и новите медии) пред децата в България. Разработката е структурирана около три основни теми.

На първо място е разгледана проблематиката (на образователно, социално и медийно равнище), свързана с развитието на децата в страна със застаряващо население.

На второ място са анализирани някои основни аспекти в  динамиката на развитието на медийната система (преса, радио, телевизия и интернет).

На трето място е проучено влиянието на виртуалната реалност върху децата.

Разработката обхваща и част от регулаторните практики на българския Съвет за електронни медии. И накрая са очертани някои важни тенденции за бъдещата корелация на детската аудитория с медийната екосистема.

Пълен текст (БГ)