Our Site has moved! The new web address is https://pmpjournal.org
 

ПРОБЛЕМИ НА ПОСТМОДЕРНОСТТА

Електронно списание

ISSN:1314-3700
Creative Commons License
Имейл на списанието
PMPjournal@swu.bg

Разширено мислене за злоупотребите с възрастните хора. Политически злоупотреби с възрастното население в Замбия

Исак Кабеленда

Резюме

Тази статия е насочена към повишаване на осведомеността за съществуването на политически злоупотреби сред старите хора в Замбия. Насочена е и към обогатяването на литература за пренебрегването и злоупотребата с възрастните хора.

В статията, която се основава на емпирични доказателства от селски район Kalulu в Замбия се твърди, че злоупотребяването с възрастните хора е не само  от физическо, финансово материално, емоционално/психологическо и сексуално естество, или чрез пренебрегване, както нашироко се съобщава в наличните литература за възрастни хора, но също и от политическо естество . В статията се твърди също, че тъй като стареенето е един нормален процес на човешкия живот, който всяко човешко същество очаква да премине, и с оглед на факта, че светът се движи към застаряване на населението, трябва да се вземат сериозни мерки  за преодоляване на  злоупотребите  сред някои стари хора в Kalulu  и да се  съгласуват  усилията,  за да се спрат тези процеси. Те имат сериозни негативни последици върху националното развитие на Замбия, защото са свързани  с нарушаването на принципите на демокрацията. В статията се имат предвид както причините за  злоупотребите в Kalulu така и политическите последици. Има се предвид и връзката им с бъдещето на научните изследвания  в тази област.

Ключови думи: възрастни хора; злоупотреби с възрастни хора; политически злоупотреби; Замбия

Пълен текст (БГ)