Our Site has moved! The new web address is https://pmpjournal.org
 

ПРОБЛЕМИ НА ПОСТМОДЕРНОСТТА

Електронно списание

ISSN:1314-3700
Creative Commons License
Имейл на списанието
PMPjournal@swu.bg

Стресът в работна среда. Обобщена гледна точка върху ефектите от стреса върху продуктивността на медицинските сестри

Виолета Садику -Алтерзиу

Резюме

Основният фокус на изследването е да се направи качествен анализ на стреса като феномен и неговото влияние върху работната производителност. С цел да се създаде ясна гледна точка на съотношението стрес-производителност, това проучване е канализирано в професията на медицинските сестри. Поради тази причина са изследвани 8 медицински сестри от МБАЛ в град Елбасан, от които 7 са жени и 1 е мъж. Всеки е подложен на структурирано интервю, което съдържа 15 позиции

От анализа на резултатите се стига до заключението, че стресът има широк спектър на разпространение и значително влияние сред медицински сестри и тяхната производителност. Освен това са идентифицирани някои фактори и източници на стрес, като например: състоянието на пациентите, липсата на работни инструменти и медикаменти, отговорност на хората, липса на уважение към правилата на болницата, недоразумения, работната натовареност и връзката между колеги. В края на изследването се предлагат някои препоръки за управление на стрес в работната среда, въз основа на елементите, произхождащи и доказани от анализа на данните.

Ключови думи: стрес, продуктивност, качество на обслужване, работна среда

Пълен текст (БГ)