Our Site has moved! The new web address is https://pmpjournal.org
 

ПРОБЛЕМИ НА ПОСТМОДЕРНОСТТА

Електронно списание

ISSN:1314-3700
Creative Commons License
Имейл на списанието
PMPjournal@swu.bg

Информационните и комуникационно-технологични приложения и медиатизация на социалното включване

Едуин Фъргър

Резюме

Живот в подпомагаща среда или "интилигентна заобикаляща среда" (Ambient Assisted Living (AAL), се превърна в тема с нарастващо значение. Въз основа на интернет като широко разпространена стандартна среда за взаимодействие, за AAL са разработени множество приложения, използващи информационни и комуникационни технологии (ИКТ). От социологическа гледна точка тези развития могат да се разглеждат като опити, насочени към социално включване. Как трябва да се инсталират тези технологии: дали най-високото техническо ниво е оптимално, или адаптирането към сегашното ниво на личностни способности на разбиране и поведение е за предпочитане?

Ключови думи: (AAL) ИКТ приложения, медиатизация, потискане, социално поведение, социално приобщаване, социални и технологични промени.

Пълен текст (БГ)