Our Site has moved! The new web address is https://pmpjournal.org
 

ПРОБЛЕМИ НА ПОСТМОДЕРНОСТТА

Електронно списание

ISSN:1314-3700
Creative Commons License
Имейл на списанието
PMPjournal@swu.bg

Студентската академична мотивация през призмата на самоефективността

Русанка Манчева, Биляна Йорданова

Резюме

Академичната мотивация и оценката на собствената ефективност, в учебния процес, са едни от най-значимите фактори за успешна академична подготовка на бъдещите специалисти с висше образование. В предложената статията се представят резултати от проведено изследване със студенти от ЮЗУ"Неофит Рилски" по проект RP-A14/17 на тема "Изследване на личностна ефективност, академична и кариерна мотивация"  към Лабораторен комплекс по Психология.  В статията е  потърсена теоретично връзката между вътрешната и външна мотивация  и собствената оценка, на студента, за академичната си активност. Установено е, че насочеността на мотивационната активност, при студентите, зависи от стимулиращите мотивационни фактори на академичната среда и собствената оценка за успешност в учебния процес.

Ключови думи: академична мотивация; личностна ефективност; учебен процес; самопознание; студентска активност.

Пълен текст (БГ)