Our Site has moved! The new web address is https://pmpjournal.org
 

ПРОБЛЕМИ НА ПОСТМОДЕРНОСТТА

Електронно списание

ISSN:1314-3700
Creative Commons License
Имейл на списанието
PMPjournal@swu.bg

Медийни стратегии на руските комерсиални арт галерии за привличане на целева аудитория

Kира Луцишина

Резюме

Oнлайн и офлайн активността е изискване към търговските арт галерии да запазят и повишат своята привлекателност и конкурентоспособност на съвременния пазар.

В статията отговорям преди всичко на следния въпрос: какви медийни стратегии трябва да бъдат разработени, за да се създаде ефективно взаимодействие между търговските арт галерии и потенциалните купувачи на изкуството на руския арт пазар? Определям медийните стратегии като последователни стъпки за популяризиране на стоки на пазара на изкуството, използвайки медийни ресурси, по-специално социалните мрежи. Самото присъствие на арт галерии в социалните мрежи не е еквивалентно на тяхното успешно позициониране в социалното пространство. Бързото реагиране на нововъзникващите възможности, мониторингът на тенденциите в медийната среда (например използването на видеоразпръсквания) позволява да се привлекат потенциални арт галерии на вниманието на потребителите: потребителите започват да се интересуват от това, което ги изненадва.

Изследванията се извършват в рамките на конкурентен бенчмаркинг. Изследването на прилаганите медийни стратегии въз основа на данните за Facebook, Instagram и официалните уебсайтове в 28 руски търговски галерии, които участваха в панаира "Cosmoscow" през 2016 г., подкрепя това твърдение.

Ключови думи: галерия; медии; аудитория; медийна стратегия; социални мрежи.

Пълен текст (БГ)