Our Site has moved! The new web address is https://pmpjournal.org
 

ПРОБЛЕМИ НА ПОСТМОДЕРНОСТТА

Електронно списание

ISSN:1314-3700
Creative Commons License
Имейл на списанието
PMPjournal@swu.bg

Невронални низходящи и възходящи процеси за учене и преподаване

Тереза Шилаб

Резюме

Съвременните перспективи на невронауката за познанието позволяват подробно разбиране на взаимодействието на несъзнателните, автоматични низходящи процеси със съзнателните възходящи реакции.

В тази теоретична статия се твърди, че чрез използването на преки преживявания или метафори учителите могат да манипулират невроналната основа низходящо и възходящо, за да повлияят процеса на учене извън традиционните училищни текстове.

На учителите се предоставят необходимите им концептуални инструменти, за да разберат как може да работят конкретните мерки за преподаване - учебно-методическите и практико-приложните, както и езиковите обяснения.

В статията се описва как вградените когнитивни подходи могат да бъдат ефективни за преподаване и учене и така да допринесат за нов обмен между теоретици и практици.

 

Ключови думи: Невронално съответствие; концепция; метафора; пряк опит; внимание; низходящ; възходящ; изпълнителна функция; извлечено въплъщение.

Пълен текст (БГ)