Our Site has moved! The new web address is https://pmpjournal.org
 

ПРОБЛЕМИ НА ПОСТМОДЕРНОСТТА

Електронно списание

ISSN:1314-3700
Creative Commons License
Имейл на списанието
PMPjournal@swu.bg

Читателски нагласи при избора между печатни и електронни книги

Георги Александров, Лилия Райчева

Резюме

Статията се основава на резултати от проучването "Измерения на четенето и възприемането в дигиталната ера", проведено в периода февруари - март 2018 г. в рамките на международната програма на Европейската комисия COST IS 1404 Акция: "Еволюция на четенето в ерата на цифровизацията". Проучването цели не само да се установят читателските нагласи, но и да се открият причините за тях. Формулирани са конкретни изводи, свързани с предпочитанията за това как се чете - на хартиен носител или на електронни устройства, и за това на какъв формат се чете - печатен или електронен. Тези предпочитания нямат сериозни различия нито по възрастов, нито по професионален показател. Ясно се очертава обаче преобладаващо пристрастие към традиционното четене в печатния формат на книгата.

Ключови думи: печатна книга; електронна книга; читателски нагласи; електронно устройство; електронно четене.

Пълен текст (БГ)