Our Site has moved! The new web address is https://pmpjournal.org
 

ПРОБЛЕМИ НА ПОСТМОДЕРНОСТТА

Електронно списание

ISSN:1314-3700
Creative Commons License
Имейл на списанието
PMPjournal@swu.bg

Преглед на европейската езикова образователна политика, праговото равнище и общата езикова референтна рамка

Весна Продановска-Попоска и Силвана Нешковска

Резюме

Потребността да се владеят чужди езици се вижда в ежедневието ни. Да се владее още един, или два езика е от преимущество не само за човека индивидуално, но и за държавата. Целта на политиката на Европа е всеки да може да се говори най-малко два други езика, освен собствения си майчин език. Насърчаването на езиковото и културното разнообразие, т.е. многоезичието, представлява официална  и стратегическа цел на Европейския съюз. Статията предоставя преглед на Европейската езикова политика чрез анализ на документите "Прагово равнище" и "Обща езикова референтна рамка".

Ключови думи: прагово равнище; обща езикова референтна рамка; европейска езикова политика.

 

За авторите:

Д-р Весна Продановска-Попоска e доцент, Факултет по биотехнически науки, Университет "Св. Климент Охридски" - Битоля, Р. Македония;

Д-р Силвана Нешковска e доцент, Педагогически факултет, Университет "Св. Климент Охридски" - Битоля, Р. Македония

Пълен текст (БГ)

Пълен текст (EN)