Our Site has moved! The new web address is https://pmpjournal.org
 

ПРОБЛЕМИ НА ПОСТМОДЕРНОСТТА

Електронно списание

ISSN:1314-3700
Creative Commons License
Имейл на списанието
PMPjournal@swu.bg

Феминистките теории

Иван Евтимов

Резюме

Феминистката социология е центрирана около жената по три начина. Първо,  Основният обект на изследване е ситуацията или ситуациите, свързани с опита на жените в обществото. Второ, тя третира жените като централен субект на изследователския процес, тоест стреми се да види света през различния поглед на жената, предпочитаната гледна точка (vantage point) на жената в света. Трето, феминистката теория е критична и дейностна,  търсейки да създаде по-добър свят за жените, а оттам и за цялото човечество.

Феминистките теории се различават от другите социологически теории по много начини. Първо, те са дело на една интернационална общтност, която включва не само социолози, но и учени от други дисциплини като антропологията, биологията, икономиката, историята, правото, литературата, философията, политическата наука, психологията и теологията. Тук се включват политически активисти на женското движение, писателки и други творчески личности, както от Европа и САЩ, така и от третия свят.

Много от социолозите са подозрлителни към феминистките теории, намирайки ги за прекалено радикални и свързани с политическия активизъм.

Ключови думи: феминизъм; феминистки теории; социология на феминизма.

 

За автора:

Иван Евтимов е доцент в Нов български университет.

Пълен текст (БГ)

Пълен текст (EN)