Our Site has moved! The new web address is https://pmpjournal.org
 

ПРОБЛЕМИ НА ПОСТМОДЕРНОСТТА

Електронно списание

ISSN:1314-3700
Creative Commons License
Имейл на списанието
PMPjournal@swu.bg

Проф. дсн Добринка ПЕЙЧЕВА - Гл. редактор - Югозападен университет "Неофит Рилски" (България) peichevad@swu.bg

Проф. дсн. Валентина МИЛЕНКОВА - Зам. главен редактор - Югозападен университет "Неофит Рилски" (България) v.milenkova@swu.bg

Д-р Диляна Керанова - Научен секретар - Югозападен университет "Неофит Рилски" (България) dkeranova@swu.bg

 

Членове на Редколегията от България:

Проф. д-р Георги Апостолов - Югозападен университет "Неофит Рилски" (България) apstlv@swu.bg

Проф. д-р Борис Манов - Югозападен университет "Неофит Рилски" (България) bmanov@swu.bg

Доц. д-р Русанка Манчева - Югозападен университет "Неофит Рилски" (България) r.p.mancheva@swu.bg

Доц. д-р Петя Пачкова, Югозападен университет "Неофит Рилски" (България); pepun@abv.bg

Проф. д-р Лилия Райчева - Софийски университет"Св.Климент Охридски" (България); lraycheva@yahoo.com;

Проф. д-р Веселина Вълканова Софийски университет "Св. Климент Охридски" (България) valkanovav@gmail.com

Доц. д-р Теодора Петрова- Софийски университет"Св.Климент Охридски" (България) teodora_p@yahoo.com

Доц. д-р Андрей Нончев - Университет за национално и световно стопанство (България) andrey.nonchev@csd.bg

Проф. дсн Руси Маринов - Нов български университет (България) rusicom@gmail.com

Доц. д-р Стела Ангова - Университет за национално и световно стопанство (България)  stella.konstantinova@gmail.com

Доц. д-р Цветан Кулевски - Университет за национално и световно стопанство (България) ts_kulevski@abv.bg

 

Международен редакционен колектив:

Проф. Валентина Маринеску - Букурещки университет (Румъния) valentina.marinescu@yahoo.com

Проф. Дивина Фрау-Мейгс -  Университет Сорбона (Франция) divina.meigs@orange.fr

Проф. Лазар Стосич - Колеж по академични науки "Доситей", Белград, Сърбия lazarstosic@gmail.com

Проф. Мариан Петку - Букурещки университет (Румъния) marian_petcu2003@yahoo.com

Проф. Мария Марчевска-Ритко - Университет "Мария Кюри-Склодовска" (Полша) m_marczewska@yahoo.com

Проф. Мири Гал -Езер, Киннерет колеж (Израел) miri-gal@012.net.il

Проф. Миха Ковач - Университет в Любляна (Словения) miha.kovac@mkz.si

Проф. Мохамед Аллали, Висш институт по информация и комуникации (Maроко) mohamedallali04@gmail.com

Проф. Силвия Бранея, Букурещки университет (Румъния) brsalt@gmail.com

Проф. Тереза Шилхаб - Университет в Орхус (Дания) tsc@edu.au.dk

Проф. Хилел Носек, Киннерет колеж (Израел) hnossek@colman.ac.il

Д-р Андреас Хаджичамбис Център за екологични изследвания и образование (Cyprus)

Д-р Валбона Муча - Елбасан Университет "Aleksander Xhuvani" (Албания) bonamuca@yahoo.it

 

Технически мениджър: д-р Иво Дамянов - Югозападен университет "Н.Рилски" (България) damianov@swu.bg