Our Site has moved! The new web address is https://pmpjournal.org
 

ПРОБЛЕМИ НА ПОСТМОДЕРНОСТТА

Електронно списание

ISSN:1314-3700
Creative Commons License
Имейл на списанието
PMPjournal@swu.bg

Интернет и социологическото знание сред студентите в Р. Македония

Душка Матевска & Зоран Матевски

Резюме

Макар че в близкото минало имаше силна съпротива срещу "проникването" на интернет в автономията на съществуващите образователни институции, сега образователните институции адаптират и използват интернет и съвременните телекомуникационни технологии. Като се има предвид, че обучението всъщност е процес на прехвърляне на знаци и работа върху тези знаци, можем да заключим, че има точки на съприкосновение между образователните институции и интернет. Ние сме на ръба на най-големите промени в областта на комуникацията. Това може да се види чрез все по-голямото влияние на интернет върху образователния процес. Интернет "храни" хората с нови идеи и светогледи, които разрушават традиционните конвенции. Традиционното е скучно и образователните институции са в позиция на защита, поради неспособността им да следват тенденцията на промяната. Институционалното преподаване на социологията изоставя монопола си в създаването на социологическо знание, сега, когато интернет комуникацията значително подобри традиционния процес на преподаване. Интернет служи за запознаване със съвременната реалност, докато класическото преподаване е отговорно за прехвърлянето на наследството, натрупано от традицията. Двете системи за създаване на социологически знания трябва да функционират като условия за конкуренция, създаващи съмнения и противоречия в съзнанието на обучаващите се. Този вид обучение създава условия за активизиране на творческия потенциал на студентите, които стават активни субекти в изучаването на социологията. Поради това, заявлението за реформа на образователната система на всички нива е наложително.

Ключови думи: интернет, социологически знания, студенти, образователни институции.

Пълен текст (БГ)