Our Site has moved! The new web address is https://pmpjournal.org
 

ПРОБЛЕМИ НА ПОСТМОДЕРНОСТТА

Електронно списание

ISSN:1314-3700
Creative Commons License
Имейл на списанието
PMPjournal@swu.bg

Ромската общност в Албания. Асимилационни тенденции по време на комунизма и днешната ситуация

Елисабета Османаж

Резюме

Смята се, че ромската общност в Албания е локирана около  XV век. Има известна несигурност относно пристигането им на Балканите. Ромската общност в Албания се третира като общност от втора класа, с малко възможности за интеграция. Днес ромската общност все още остава бедна и се сблъсква с много предизвикателства. Чрез това изследване се цели да се разкрие ромската общност в Албания, както и самото албанско възприятие чрез личности от различни исторически периоди. Използват се исторически документи, архивни материали, мнения на учени, както и сравнителни анализи на проучвания в тази област. Хвърлянето на светлина върху изследването на тенденциите в асимилацията има за цел да се създаде ясна картина на положението на ромите в комунистическата система. Албанската комунистическа система не отрича правото на образование, гласуване, работа и пр. на циганите, но не ги признава даже като малцинство. Участието на ромите в неформални дейности им  предоставя допълнителен доход и привилегии в сравнение с други групи, но те остават неформирана част от обществото. Само малка част от ромската общност, които са завършили висши училища по време на комунистически режим имат статусен растеж спрямо албанското население.

 

Ключови думи: ромска общност, тоталитарна система, асимилация, права.

Пълен текст (БГ)