Our Site has moved! The new web address is https://pmpjournal.org
 

ПРОБЛЕМИ НА ПОСТМОДЕРНОСТТА

Електронно списание

ISSN:1314-3700
Creative Commons License
Имейл на списанието
PMPjournal@swu.bg

Дигиталната трансформация на читателя – между традицията и модерността

Кристина Върбанова-Денчева

Резюме

В настоящата студия се дискутират въпросите на предизвиканите промени в нагласите на съвременния читател в контекста на променените условия за живот в дигитална среда, създадена да трансформира човешкото общество в общество, основано на знания. Тематичния обхват на представеното изследване се ограничава в три аспекта на промените в характеристиките на съвременния читател, които са провокирани от: факторите за промяна на медийния модел и установяване на съвременните му параметри; изграждането на "дигиталния гражданин" и неизбежната промяна в образователните модели, които формират неговата дигитална грамотност; създаването на новия дигитален читател в обществото, основано на знания.

Ключови думи: дигитален читател; дигитални образователни модели; дигитална трансформация на медийни модели.

 

За автора:

Кристина Върбанова-Денчева е доктор по наукознание (2001), доцент по Книгознание, библиотекознание и библиография (2004) и професор по теория на научната информация (2009). От 2005 г. е преподавател в Университета по библиотекознание и информационни технологии; от 2006 до 2014 г. е ръководител на катедра "Книга и общество" във Факултета по библиотекознание и културно наследство, а от 2014 г е Зам. - Декан на факултета.

Email: k.dencheva@unibit.bg

Пълен текст (БГ)

Пълен текст (EN)