Our Site has moved! The new web address is https://pmpjournal.org
 

ПРОБЛЕМИ НА ПОСТМОДЕРНОСТТА

Електронно списание

ISSN:1314-3700
Creative Commons License
Имейл на списанието
PMPjournal@swu.bg

Социално-властовата функция на езика в контекста на социологическите идеи на Пиер Бурдийо

Ангел Цветков

Резюме

Представеното тук е една типично теоретична разработка, към която всеки може да приложи характерни примери от всекидневието. Неща, с които сме свикнали и ги приемаме като даденост повече като безсъзнателен усет за правила и норми в специфичните социални вселени, включително и тази в която работим. Намираме се в една особена позиция, а именно да спрем да правим това, което правим всекидневно и си зададем въпроса защо наистина го правим. Въвлечени сме в специфични взаимоотношения, чиито корени са в самата социална структура на обществото. Трябва да се опитаме да излезем от всекидневната рутина, за да си отговорим на въпроси, които са наистина важни за нас за нашето себепознание. Става дума за въпроси от рода на: в какво социално поле сме разположени, какви са ролите, които са ни приписани и евентуално бихме изпълнявали, поставени в друга ситуация на властови позиции, където знание - власт и език са смесени, за да си дадем отговорим за това, кое произвежда специфичните социални действия на индивидите? На тези въпроси ще се опитаме да намерим възможни отговори тук.

Ключови думи: език; П. Бурдийо; власт; знание.

 

За автора:

Д-р Ангел Цветков е главен асистент в катедра  Социология към Югозападен университет "Неофит Рилски" от 2001 г.

Областите в които работи са:  Социология на знанието, история на социологията, епистемология, социология на религията, медии, border studies

Пълен текст (БГ)

Пълен текст (EN)