Our Site has moved! The new web address is https://pmpjournal.org
 

ПРОБЛЕМИ НА ПОСТМОДЕРНОСТТА

Електронно списание

ISSN:1314-3700
Creative Commons License
Имейл на списанието
PMPjournal@swu.bg

Въздействието на пригодността на съдържанието и на читателските навици върху потреблението на е-книгите

Георги Александров

Резюме

Статията изследва въздействието на пригодността на съдържанието и на читателските навици върху потреблението на е-книгите. Представени и интерпретирани са статистически данни и резултати от многобройни проучвания, свързани с ключовите книжни пазари в Съединените щати, Великобритания, Германия и Франция. Изследването се фокусира върху читателските нагласи на потребителите на е-книги и разкрива техните специфични предпочитания. На основата на статистически данни за продажбите се установяват най-успешните продуктови категории сред е-книгите. За разлика от обичайната интерпретация на алтернативния избор между печатната и електронната книга, проучването посочва читателските предпочитания, свързани със съдържанието. Статията представя пригодността на съдържанието към електронния формат на книгата като ключов фактор за успех в търговската му реализация.

Ключови думи: потребление на книгата, книгоиздаване, е-книга, читателски навици, пазар на е-книги, читателски предпочитания.

Пълен текст (БГ)