Our Site has moved! The new web address is https://pmpjournal.org
 

ПРОБЛЕМИ НА ПОСТМОДЕРНОСТТА

Електронно списание

ISSN:1314-3700
Creative Commons License
Имейл на списанието
PMPjournal@swu.bg

Последен брой:

Том 8, Брой 3

Дигиталната трансформация на читателя – между традицията и модерността
    Кристина Върбанова-Денчева

Социално-властовата функция на езика в контекста на социологическите идеи на Пиер Бурдийо
    Ангел Цветков

Марксизмът и религията: Есе за реконструкция на марксисткия подход към религията
    Денис Йолдаш

Феминистките теории
    Иван Евтимов

Трансформациите в Явалкетската планинска област в Грузия - един основан на участието на общността подход за устойчиво пасищно управление в отдалечен планински регион"
    Сусане Елсън и Стефан Зербе

Конфликти между учениците в Елбасанските гимназии
    Нуредин Чечи

Преглед на европейската езикова образователна политика, праговото равнище и общата езикова референтна рамка
    Весна Продановска-Попоска и Силвана Нешковска

Агресията сред малолетните и непълнолетните - болестта на обществото
    Мария Матеева

Управление на репутационни кризи. Рецензия
    Пламен Атанасов

Репутационните кризи онлайн. Рецензия
    Диляна Керанова