ПРОБЛЕМИ НА ПОСТМОДЕРНОСТТА

Електронно списание

ISSN:1314-3700
Creative Commons License
Имейл на списанието
PMPjournal@swu.bg

Последен брой:

Том 7, Брой 1

Отзивчивият дизайн и медиите онлайн. Композиции, модели и подходи при визуалното представяне на новинарските сайтове за различни устройства
    Веселина Вълканова

Духовният срещу материалния аспект на висшето образование
    Людмил Георгиев

Как родителите влияят за девиантното поведение на подрастващите: анализ на техния семеен живот, общността им и техните връстници
    Нуредин Чечи

Носители на етични правила в рекламата
    Албена Павлова

Трансмедийни наративи: Дефиниране на феномена и социални трансформации в консумацията на медийно съдържание в глобализирания свят
    Калин Калинов

Миграционните вълни – минало, настояще и бъдеще
    Петя Пачкова